19-22 Febbraio 2023

Seattle, Washington

https://www.croiconference.org/

 

 

14 - 16 Giugno 2023

Bari, Italia

https://www.icar2023.it/

23-26 Luglio 2023

Brisbane, Australia and Virtually  

https://www.iasociety.org/conferences/ias2023

 

master logo